permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Београд - Јеврејска 24

КУРСЕВИ ЗА 21. ВЕК

MEF Kursevi 1
MEF Kursevi 2

Курс рачуноводства

2 пута недељно – 6 месеци

Предавачи

Гавриловић Славиша са сарадницима

Садржај курса
+

1. МЕСЕЦ: ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА

1. РАЧУНОВОДСТВО И КЊИГОВОДСТВО

2

2. АПЛИКАЦИЈА ЗА КЊИЖЕЊЕ

2

3. РАЧУНОВОДСТВЕНИ АСПЕКТ ОСНИВАЊА ДРУШТВА

2

4. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

4

5. ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ КОД ОСНИВАЊА ДРУШТВА

2

6. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА

4

2. МЕСЕЦ: ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА

7. НОВЧАНА СРЕДСТВА

4

8. НАБАВКА ЗАЛИХА

4

9. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

4

10. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ

4

3. МЕСЕЦ: ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА

11. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА МСП

4

12. ОТВАРАЊЕ НОВЕ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

2

13. ОСНОВНА СРЕДСТВА – ПРОМЕНЕ У ТОКУ ВЕКА УПОТРЕБЕ

4

14. ЗАЛИХЕ - ПРОМЕНЕ

6

4. МЕСЕЦ: ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА

15. ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ

4

16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

2

17. ОБРАЧУН ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА

4

18. ПДВ

4

19. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

2

5. МЕСЕЦ: ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА

20. ПОГОНСКО КЊИГОВОДСТВО

8

21. ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

8

6. МЕСЕЦ: ТЕМЕ

БРОЈ ЧАСОВА

22. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

2

23. ГРУПНИ И ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА ПОЛАЗНИЦИМА, РАЗЈАШЊЕЊА НЕЈАСНИХ И СПОРНИХ ПИТАЊА, КАО И ПИТАЊА КОЈА НИСУ ОБРАЂИВАНА

14

УКУПНО

96

Циљ курса

Након нашег сертификата моћи ћете знање да примените у послу!

Циљ напредног курса рачуноводства је да оспособи полазника да обрађује пословну документацију, да самостално саставља финансијски извештај и да га електронски преда АПР-у, обрачунава ПДВ, обрачунава зараде и све друге врсте исплата физичким лицима и подноси електронске пријаве пореза Пореској управи. У оквиру курса обрађује се и материја платног промета, располагање готовим новцем и остали финансијски токови.

Метод рада

У циљу квалитетне едукације примењује се следећи метод рада:

Сертификат

Курс се полаже на завршном тесту, који се састоји од 20 практичних задатака.

Коме је курс намењен?

Студентима, свршеним студентима, заспосленима или онима који желе да се запосле на пословима из области рачуноводства, носиоцима менаџерских функција свих нивоа (нижи, средњи и топ менаџмент), послодавцима, финансијским менаџерима, запосленима у финансијском и привредном сектору, онима који желе да се на основу стеченог знања самозапосле (отворе сопствену организацију или у партнерству са другима) и др.

Цена курса

600 € (у 6 једнаких месечних рата). Акцијска цена за првих десет полазника и полазнике који плате цео износ одједном износи 500 €.

Рок за пријаву

15. март 2018.

Додатне информације

Детаљније о курсу погледајте у  PDF документу.

За све информације можете се обратити МЕФ Центру за перманентно образовање путем е-поште на  permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Пријавни образац