permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Београд - Јеврејска 24

КУРСЕВИ ЗА 21. ВЕК

MEF Kursevi 1
MEF Kursevi 2

Развој лидерских вештина

3 сата

Предавачи

Бранка Судар

Садржај курса
+

Професионални развој подразумева: континуирана едукација ,проширивањестручних знања и вештина, супервизија, стална подршка, тимски рад. Лични развој подразумева: развијање емоционалних капацитета, препознавање сопствених снага и слабости, емоционална и социјална интегрисаност, стратегије превазилажења стреса, фрустрације, мрежа подршке.Професије унутар менаџмента у зависности од области не тако ретко спадају у„помажуће професије“ где запослени могу бити усмерени на решавањеегзистенцијалних – животних проблема фирми,појединаца,запослених(јако изражено упословима вођења великих компанија). Међу њима налазимо особе различитих струкаи искустава, што доприноси стварању стреса поред свакодневних проблема који утичуна нас, ту је заправо и колектив који може тај стрес увећати.Оваква занимања су стресогена због непосредне комуникације са особама којима јепотребна помоћ, као и степен хитности да се тражена помоћ пружи. Неопходан фактор у превазилаженју конфликтне и стресне ситуације унутар тима јесте медијација. Медијацију дефинишемо као поступак у ком трећа - неутрална страна помажестранама у конфликту да до таквог решења дођу. Она не решава конфликт уместоњих,што је поступак који се означава као арбитража, већ им помаже да до њега дођусамостално.То све значи да је циљ медијације мирно решавање конфликта у сврхе његовогразрешења, односно заједничког договора на који пристају обе стране.

Циљ курса

Упознавање полазника са специфичностима личног и професионалног развоја. Оспособљавање полазника за планирање, припрему и реализацију посла након формалног и неформалног образовања. Оспособљавање полазника за примену различитих метода и техника у професионалном и личном развоју.Упознавање полазника са „синдромом професионалног сагоревања“. Овладавање свим вештинама и знањима неопходним за самостално решавање одређених ситуација, како би предупредили своја очекивања у одређеној професији. Циљ курса су вештине које се примењују у одбрани од спољних стресогених ситуација.

Метод рада

У циљу квалитетне едукације примењује се следећи метод рада:

Сертификат

Тест обухвата практичне задатке који се односе на тему.

Коме је курс намењен?
Цена курса

6.000 динара

Додатне информације

За све информације можете се обратити МЕФ Центру за перманентно образовање путем е-поште на  permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs

Пријавни образац